Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss havn frifunnet for krav om erstatning

Moss havn frifunnet for krav om erstatning

Moss tingrett har frifunnet Moss Havn for krav om erstatning fra entreprenøren T. EngeneAS. Tingretten konstaterer at Moss Havn opptrådte i tråd med partenes avtale i forbindelsemed utfyllingsprosjektet i Værlebukta våren 2016.

- Vi er glade og tilfredse med at Moss tingrett er enige med oss i denne saken. T. Engenehar ikke levert masser i henhold til avtalen og retten har nå bekreftet at Moss havn haragert riktig i denne saken, som dessverre har fått negative konsekvenser for miljøet, sierFred Jørgen Evensen, styreleder i Moss Havn.

I desember 2015 inngikk Moss Havn kontrakt med maskinentreprenøren T. Engene AS omdeponering av overskuddsmasser i Værlebukta. Etter avtalen T. Engene AS levere renemasser i samsvar med utfyllingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Østfold høsten 2014.

Etter at utfyllingsmassene viste seg å inneholde større mengder sprengtråd ogarmeringsfiber av plast, ble deponeringen innstilt sommeren 2016. Året etter ble Moss Havnsaksøkt av T. Engene AS med krav om erstatning for T. Engene AS´ tap som følge avinnstillingen.

Moss tingrett har ved dom 6. juli 2018 frifunnet Moss Havn for kravet og tilkjent Moss Havn2 millioner kroner i sakskostnader. I domspremissene skriver tingretten at Moss Havnsutfyllingssøknad var adekvat basert på datidens kunnskapsgrunnlag og at beredskaps- ogoppryddingsarbeidet var forsvarlig. Tingretten har under tvil kommet til at Moss Havn ikkekan kreve dekket opprydningskostnadene av T. Engene AS.

- Gjennom de to siste årene er det fremsatt mange påstander om hva Moss Havn visste ogikke visste, og hva vi burde gjort. I rettens vurderinger slås det fast at Moss Havn harhandlet adekvat og forsvarlig ut fra den informasjon vi hadde gjennom ulike faser iprosjektet. Både gjennom planleggingen, i oppstarten av prosjektet og underveis. På våreansattes vegne, egne vegne og på vegne av alle andre involverte er jeg spesielt glad for attingretten bekrefter akkurat dette, sier havnesjef Øystein H. Sundby.