Om Moss Havn

Utsikt over havnen

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 heleid av Moss kommune. Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Kran og containere på havnen

Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet.

Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.

Visjon

Moss havn skal være den mest effektive, fleksible og kundeorienterte knutepunkthavnen i Oslofjorden.

SAMFUNNSROLLEN

Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, næringsutvikling og byutvikling.

INTERMODALITET OG HAVNEUTVIKLING

Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, næringsutvikling og byutvikling.

MILJØ

Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, næringsutvikling og byutvikling.

KUNDE- OG MARKEDSORIENTERING

Moss Havn KF skal være det regionale næringslivets foretrukne havn og en attraktiv samarbeidspartner for lokale og regionale næringsorganisasjoner.

HMS OG ORGANISASJONSUTVIKLING

Høy grad av sikkerhet i alle operasjoner og nulltoleranse for arbeidsulykker og brudd på lover og regler.