Planer og prosjekter

Moss havn er i stadig endring. Endringsarbeidet skjer i tråd med vedtatte planer og ved utvikling av nye.

Moss havn har vi til enhver tid pågående prosjekter som det jobbes med. Under følger noen av de mest sentrale planene og prosjektene.

Prosjekter:

Moss havn har til hver tid større og mindre pågående vedlikeholds- og investeringsprosjekter. Nedenfor følger noen av de mest sentrale prosjektene.

Q1A8268
Ny utforming av havnearealet

I forbindelse med bygging av ny jernbanetrasee gjennom Moss har Bane Nor beslaglagt 25 mål av Moss havn. For å få en funksjonibel havn har ved vært foretatt ombygninger av havnearealet i 2017 – 2019.

Utvidelse av innlandshavn
Utvidelse av innlandshavn

Innlandshavnen ble åpnet i 2018. Denne fungerer som landareal for havnevirksomhet og her lagres i hovedsak containere. Europris har sitt hovedlager i umiddelbar nærhet. Greencarrier shipping & logistics har også lagerlokale ved innlandshavna. Det er også Greencarrier som er operatør på Moss havn sin innlandshavn.

Elektrisk sjødrone / Dronehavn
asko-sjoedrone-2

Moss havn bygger nå dronehavn sammen med ASKO. Sommeren 2022 ankommer to sjødroner som ASKO skal sette i drift for transport av lastebiltraller over fjorden til Horten.

Transportkjeden blir helelektrisk mellom Vestby og Moss havn, samt med drone over fjorden. Terminalutstyr knyttet til dronene i Moss vil også være elektriske.

Dette er en verdensnyhet i Moss. Det blir det første stedet hvor slike sjødroner skal operere.

Landstrøm for skip
image003
image004

Moss havn har landstrømanlegg som gjør at skip kan koble seg på landstrøm når de ligger til kai i Moss.

Utvidelse av kai «Klakken»

Det startes et forprosjekt som skal se på mulighetene som ligger i å utvide dagens kai som ligger lengst syd. Selve utvidelsen av kaien vil eventuelt gå nordover mot dagens Containerkai.


2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bane Nor: Endringer på Havnen

Utvidelse av innlandshavn

Dronehavn i samarbeid med ASKO

Etablering av landstrømsanlegg for skip

Planlegging for utvidelse av kai "Klakken"

Planarbeider og dokumenter i Moss sentrum

Sentrumsplanen for MossSentrumsplanen er en strategisk kommunedelplan og et viktig rammeverk for oppfølgende planlegging og utvikling av Moss sentrum. Bystyret i Moss vedtok i juni 2015 sentrumsplanen for Moss (kommunedelplan).

DU KAN LESE MER OM DETTE PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDER VED Å KLIKKE HER!

Områdereguleringsplan for Moss HavnI Sentrumsplanen er overordnede rammer for havneutviklingen avklart. Denne avklaringen følges opp gjennom en egen områdereguleringsplan for havna. Områdereguleringen til Moss havn ble vedtatt i Moss bystyre 20. juni 2016.PLANPROGRAM FOR MOSS HAVN - KLIKK HER!

VEDTATT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR MOSS HAVN- KLIKK HER!

PLANDOKUMENTER OVER OMRÅDEREGULERINGSPLAN VED MOSS HAVN - KLIKK HER!

Detaljreguleringsplan for Moss havnOmrådereguleringsplanen skal følges opp gjennom en detaljregulering. Det ble varslet oppstart av detaljreguleringen i januar 2018 og arbeidet fortsatte utover våren 2018.

Usikkerhet rundt plassering av fergeleie for Bastøfergene og ny RV19 gjorde at Moss havnhar valgt å avvente videre fremdrift i detaljreguleringen inntil videre.

Under følger dokumenter som er benyttet i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringen.VARSLINGSANNONSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN - KLIKK HERVARSLING AV OPPSTART PLANARBEID TILKNYTTET DETALJREGULERSINGSPLAN FOR MOSS HAVN - KLIKK HERVARSLINGSKART - KLIKK HER

DATARAPPORT FOR GRUNNUNDERSØKELSE TILKNYTTET INTERCITY PROSJEKTET

GRUNNUNDERSØKELSER NY FERGEKAI

GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSER - DATARAPPORT

GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

GRUNNUNDERSØKELSER VED HAVNELAGERET

SAMMENDRAG AV RAPPORT PÅ KREATIV FASE - MOSS HAVN

AKTUELLE DOKUMENTER TIL SAKEN FINNER DU PÅ MOSS KOMMUNES HJEMMESIDER - KLIKK HER


Planarbeider og dokumenter i Moss sentrum

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Sentrumsplan

Områdereguleringsplan

Detaljreguleringsplan