Free cookie consent management tool by TermsFeed

Miljø

Moss havn KF skal ha tydelig miljøfokus og velge miljøvennlige løsninger.

Bygninger på kaien

Vi er fremtidsrettet

At samfunnet må innrette seg på en annen måte nå og i fremtiden, sammenlignet med fortiden, er klart for de aller fleste. Vi i Moss havn representerer en del av samfunnet som er en del av løsningen for fremtiden.

Transport og infrastruktur er viktig med tanke på reduksjon i klimagassutslipp og muligheter for å nå world wide målsettinger, EU målsettinger og nasjonale målsettinger. Av FN sine 17 bærekraftsmål er mål nummer 9 knyttet til Innovasjon og Infrastruktur.

Målet er å «bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon». Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for vekst og økt produktivitet. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Arbeider ved havna på sykkel

Å nå interne miljømål

Både gjennom Statsbudsjett og andre målsettinger uttrykker våre myndigheter at overføring av gods fra vei til sjø og bane er viktig. Det både øker transportsikkerheten, reduserer slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Gjennom teknologi og innovasjon erfarer vi at det er lønnsomt å flytte gods over til sjø på stadig kortere avstander. Vel fungerende havner er essensielt for å nå disse fastsatte målene.

På samme måte som vi gjennom samfunnsoppdraget leverer infrastruktur som bidrar til å nå miljømål for transportsektoren er det viktig å nå interne miljømål i driften. Derfor er Moss havn KF miljøfyrtårnsertifisert (noe vi har vært siden 2008) og derfor er miljømål en sentral del av vår strategiske plan. Fossilfrie løsninger søkes for å dekke våre interne transportbehov og allerede i 2018 nådde vi målet om kun fossilfrie biler. I tillegg brukes sykler aktivt, fossilfritt prøves ut for andre maskiner og ansatte oppfordres til å reise miljøvennlig til og fra arbeidsplassen.

Bilde av havna fra fugleperspektiv

Miljøfyrtårn

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen settes miljøsaker på dagsorden. Moss havn deltar også aktivt i forsknings- og utviklingsprosjekter. Elektifisering står sentralt i vårt mål om å bli nullutslipp innen 2030. Les mer om elektifisering på vår nettside.

Mer om miljøprestasjoner finnes i våre årsrapporter.

Siste miljørapport kan sees her