Free cookie consent management tool by TermsFeed

Miljø

Moss Havn KF skal ha tydelig miljøfokus og velge miljøvennlige løsninger.

Bygninger på kaien

Vi er fremtidsrettet

At samfunnet må innrette seg på en annen måte nå og i fremtiden, sammenlignet med fortiden, er klart for de aller fleste. Vi i Moss havn representerer en del av samfunnet som er en del av løsningen fremover.

Transport og infrastruktur er viktig med tanke på reduksjon i klimagassutslipp og muligheter for å nå world wide målsettingen, EU målsettinger og nasjonale målsettinger.Av FN sine 17 bærekrafts mål er mål nummer 9 knyttet til Innovasjon og Infrastruktur.

Målet er å «bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon». Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Arbeider ved havna på sykkel

Å nå interne miljømål

Både gjennom Statsbudsjett og andre målsettinger uttrykker våre myndigheter at overføring av gods fra vei til sjø og bane er viktig. Det både øker transportsikkerheten og redusere både slitasjen på veinettet og miljøpåvirkningen fra transportsektoren. Gjennom teknologi og innovasjon erfarer vi at det er lønnsom å flytte gods over til sjø på stadig kortere avstander. Vel fungerende havner er essensielt for å nå disse fastsatte målene.

På samme måte som vi gjennom samfunnsoppdraget leverer infrastruktur som bidrar til nå miljømål for transportsektoren er det viktig å nå interne miljømål i driften. Derfor er Moss Havn KF miljøfyrtårnsertifisert (noe vi har vært 10 år) og derfor er miljømål en sentral del av vår strategiske plan. Fossilfire løsninger søkes for å dekke våre interne transportbehov og i 2018 nådde vi målet om kun fossilfrie biler. I tillegg brukes sykler aktivt, fossilfritt prøves ut for andre maskiner og ansatte oppfordres til å reise miljøvennlig til og fra arbeidsplassen.

Bilde av havna fra fugleperspektiv

Miljøfyrtårn

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen settes energibruk og avfallshåndtering på dagsorden.Moss havn deltar også aktivt i forsknings- og utviklingsprosjekter. I løpet av 2019 etableres landstrøm som et tilbud til skip som kan koble seg på ved landligge.

Mer om miljøprestasjoner finnes i våre årsrapporter.

Siste miljørapport kan sees her