Free cookie consent management tool by TermsFeed

Frifunnet av lagmannsretten for krav om erstatning

Frifunnet av lagmannsretten for krav om erstatning

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra entreprenøren T. Engene og opprettholder dermed frifinnelsen fra Moss tingrett i kravet T. Engene om erstatning. Også lagmannsretten konstaterer at Moss havn opptrådte i tråd med partenes avtale i forbindelse med utfyllingsprosjektet i Værlebukta våren 2016.

Moss tingrett har frifunnet Moss Havn for krav om erstatning fra entreprenøren T. Engene AS. Tingretten konstaterer at Moss Havn opptrådte i tråd med partenes avtale i forbindelse med utfyllingsprosjektet i Værlebukta våren 2016.«Vi er glade og tilfredse med at også Borgarting lagmannsrett er enige med oss i denne saken. T. Engene leverte ikke masser i henhold til avtalen og lagmannsretten har nå bekreftet at Moss havn har agert riktig i denne saken, som dessverre fikk negative konsekvenser for miljøet», sier Fred Jørgen Evensen, styreleder i Moss Havn.I desember 2015 inngikk Moss Havn kontrakt med maskinentreprenøren T. Engene AS om deponering av overskuddsmasser i Værlebukta. Etter avtalen T. Engene AS levere rene masser i samsvar med utfyllingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Østfold høsten 2014. Lagmannsretten er kommet til at T. Engene deponerte i strid med både tillatelsen fra fylkesmannen og avtalen med Moss havn.Etter at utfyllingsmassene viste seg å inneholde større mengder sprengtråd og armeringsfiber av plast, ble deponeringen innstilt sommeren 2016. Året etter ble Moss Havn saksøkt av T. Engene AS med krav om erstatning for T. Engene AS' tap som følge av innstillingen. Moss havn ble frifunnet for kravet i Moss tingrett i juli 2018. T. Engene valgte å anke denne avgjørelsen og den 17. mars konkluderte lagmannsretten med å forkaste anken. Moss havn er tilkjent 2,5 millioner korner i saksomkostninger for behandlingen i lagmannsretten og det kommer i tillegg til tidligere tilkjente 2 millioner i saksomkostninger for behandlingen i tingretten.I domspremissene skriver lagmannsretten at Moss Havns utfyllingssøknad var basert på datidens kunnskapsgrunnlag. I forhold til oppryddingen finner lagmannsretten at Moss havn gjorde det som var rimelig og naturlig å forvente, både når det gjaldt planlegging og gjennomføring.

«Det har vært fremsatt mange påstander om hva Moss Havn visste og ikke visste, og hva vi burde gjort. I rettens vurderinger slås det fast at Moss Havn har handlet riktig og forsvarlig ut fra den informasjon vi hadde gjennom ulike faser i prosjektet. Både gjennom planleggingen, i oppstarten av prosjektet og underveis. På våre ansattes vegne, egne vegne og på vegne av alle andre involverte er jeg denne gang spesielt glad for at også lagmannsretten bekrefter akkurat dette», sier havnesjef Øystein H. Sundby.

Last ned avgjørelsen type: asset-hyperlink id: 68JdeOYy7c5IKUYgKzW3bf.