Free cookie consent management tool by TermsFeed

Forskrift om farvannsavgift for Moss kommunes sjøområde - høring

Forskrift om farvannsavgift for Moss kommunes sjøområde - høring

Moss Havn KF sender med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om farvannsavgift. Lokal forskrift vil fastsettes med hjemmel i hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §36 forskrift av 11. desember 2019 nr 1838: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsforskriften).

Forutsetning for forslaget om anløpsavgift

Moss Havn KF sitt utgangspunkt er at provenyet skal dekke kostnader og investeringer knyttet til detansvar vi er tillagt som havnemyndighet for farvannet i Moss kommune, fratrukket andre inntekter som genereres knyttet til dette ansvar.Den sentrale forskriften fra Samferdselsdepartementet krever prising etter skala av skipets bruttotonnasje (BT). Vi mener at det er hensiktsmessig å videreføre en mindre differensiering på faste ruteskip og andre mer tilfeldige anløp.Grunnlaget for å beregne det årlige provenybehovet gjøres gjennom å beregne netto kostnader og investeringer knyttet til ansvaret vi er tillagt som havnemyndighet gjennom havne- og farvannsloven.Det totale regnskapet skal balanseres med inntekter og kostander over en løpende 5-års periode.Regnskapet publiseres årlig som note til Moss Havn KF sitt årsregnskap.

Øvrige forhold

Moss Havn fastsetter en minste farvannsavgift for å kunne stå i forhold til administrative kostnader og ellers rettferdiggjøre en generell fastsetting av faktor for BT for hele skalaen. Dette beløpet er allikevel så lavt at det ikke får betydning for de aller fleste av våre brukere.Høringsfristen er satt til 9. desember 2020. Høringen foretas som direkte høring til våre registrerte brukere og publisering på Moss Havn sine nettsider. Høringsinnspill sendes firmapost@moss-havn.no. Det kan være andre tilfeldige brukere av Moss havn som ikke nås via denne høringen, men vi legger til grunn at disse ikke ville blitt nådd gjennom annonsering av denne høring i lokal dagspresse.

Spørsmål kan rettes til havnesjef Øystein Høsteland Sundby eller økonomi- og administrasjonssjef Line Håkensen.

Last ned PDF av Forskrift om farvannsavgift for Moss kommunes sjøområde - høring type: asset-hyperlink id: 3VGNBpO2iXoh07IW9qnSkD

Last ned PDF av Høringsutkastet type: asset-hyperlink id: 5L4pYZmOeSfQTtxfa0XQR8