Free cookie consent management tool by TermsFeed

Forskrift om fartsregulering for Moss kommunes sjøområde - Høring

Forskrift om fartsregulering for Moss kommunes sjøområde - Høring

Moss havn KF sender med dette på høring forslag til forskrift om fartsregulering gjeldende for 4 områder i Moss kommunes sjøområde i tillegg til fartsbegrensning innenfor 150 meter fra land, øyer og skjær.

Lokal forskrift vil fastsettes med hjemmel i hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) §8. Moss havn KF er gjennom vedtekter delegert de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Moss kommune er tillagt etter lov av 21. juni2019 nr 70.

Forutsetning for forslaget om fartsregulering

5 knop blir høyeste hastighet innenfor 150 meter fra land, øyer og skjær som er synlig over overflaten i Moss kommune.

I tillegg er fire områder omfattet av forslaget til forskrift om fartsregulering og her begrenses fart for fritidsfartøy til maksimalt 5 knop.Disse områdene er:

  • Kambobukta
  • Moss havn
  • Rørvikbukta
  • Evjesund

Områdene er de samme som i dag har tilsvarende fartsbegrensning og de er skravert i kartutsnitt til høyre. Det er nødvendig med egen regulering for disse områdene da forslaget til den generelle150 meters-regelen ikke vil være dekkende.

Gjennom utarbeidelsen av forslaget er det vurdert om den generelle avstandsgrensen fra land skal være 50, 100 eller 150meter. Forslaget til forskrift konkluderer med 150 meter, men dette er et tema vi ønsker særskilt tilbakemelding på. Tabellen under oppsummerer vurderinger gjort til de ulike alternativene.

Avstand Vurdering
50 meter fra land 50 meter er grensa som er satt i sentral forskrift som avstand til badende og merkebøyer. Det vil være en fordel om det er færrest mulig avstandsangivelser å forholde seg til for de sjøfarende og det taler for dette alternativet. Moss havn mener 50 meter er for lite for å tjene sin hensikt. Og gitt at nabokommuner opprettholder sine avstander i generelle fartsregler vil det uansett være flere enn ett alternativ på avstand å forholde seg til.
100 meter fra land 50 meter er grensa som er satt i sentral forskrift som avstand til badende og merkebøyer. Det vil være en fordel om det er færrest mulig avstandsangivelser å forholde seg til for de sjøfarende og det taler for dette alternativet. Moss havn mener 50 meter er for lite for å tjene sin hensikt. Og gitt at nabokommuner opprettholder sine avstander i generelle fartsregler vil det uansett være flere enn ett alternativ på avstand å forholde seg til.
150 meter fra land Denne avstand gjelder for kommunene vest for oss. Dette gir et belte langs land med begrenset fart hvor andre «myke sjøfarende» (roende, padlende ol) ferdes.

Forskriftenerstatter tidligere forskrifter (for tidligere Moss kommune) som var fastsattmed hjemmel i lov som er erstattet av ny lov.

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 1. november 2021. Høringen gjennomføresgjennom brev til kommune, nabokommuner, Øst politidistrikt, Kystverket ogRedningsselskapet og publisering på Moss havn sine nettsider. Høringsinnspillsendes firmapost@moss-havn.no.

Spørsmål kan rettes til havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Last ned høringsutkastet her.