Vi er fremtidsrettet

At samfunnet må innrette seg på en annen måte nå og i fremtiden, sammenlignet med fortiden, er klart for de aller fleste. Vi i Moss havn representerer en del av samfunnet som er en del av løsningen fremover.

Transport og infrastruktur er viktig med tanke på reduksjon i klimagassutslipp og muligheter for å nå world wide målsettingen, EU målsettinger og nasjonale målsettinger. Av FN sine 17 bærekrafts mål er mål nummer 9 knyttet til Innovasjon og Infrastruktur.

Målet er å «bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon». Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Infrastruktur er en forutsetning for økning i vekst og produktivitet. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.

Miljøpolicy

Vår visjon: Gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

Samfunnets miljøfokus er stort. Å flytte gods fra vei til sjø og bane er en sentralt og avgjørende målsetting for å løse transportsektorens miljøutfordringer. For å kunne gjennomføre intermodale transporter kreves de effektive havner og terminaler som gjør transporten mulig. Moss havn er en slik havn og den største miljøeffekten til Moss havn å nettopp gjøre det mulig å bruke sjøveien nå gods skal transporteres til og fra vår region.

Når kundene våre velger å miljøveien skal de være sike på at vi i Moss havn gjør dvi kan for minst mulig miljøpåvirkning. Både i dag og gjennom en stadig forbedring fremover. For å nå vårt strategiske mål om å være nullutslippshavn innen 2030 har vi utarbeidet og vedtatt en strategisk plan som skaper forpliktelse til våre handlinger i dag og våre planer fremover.

Moss havn er Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere havnas miljøpåvirkning. Sertifiseringen kontrolleres av uavhengig tredjepart.

For å nå våre målsettinger ligger vår strategiske plan er det viktig at rutiner, styringssystem og kultur gjenspeiler dette og gjør miljøfokus til et daglig fokus. Miljøarbeidet er ikke noe vi gjør «i tillegg» til daglig drift. Dette gjøres gjennom:

· å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten

· å inkludere miljøkrav- og retningslinjer i våre rutiner, håndbøker og styringssystem – og i dagliglivet ellers

Miljøfyrtårn

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen settes miljøfokus på dagsorden. Med årlige rapporter og sertifisering hvert tredje år bidrar Miljøfyrtårn til god dokumentasjon på innsatsen som legges ned for en stadig forbedring av miljøprestasjoner. Moss havn deltar også aktivt i forsknings- og utviklingsprosjekter for å utvikle fremtidens løsninger i bransje.