Prosjekter:

Moss havn har til hver tid større og mindre pågående vedlikeholds- og investeringsprosjekter. Nedenfor følger noen av de mest sentrale prosjektene.

Q1A8268

Ny utforming av havnearealet

I forbindelse med bygging av ny jernbanetrasee gjennom Moss har Bane Nor beslaglagt 25 mål av Moss havn. For å få en funksjonibel havn har ved vært foretatt ombygninger av havnearealet i 2017 – 2019.

Utvidelse av innlandshavn

Utvidelse av innlandshavn

Innlandshavnen ble åpnet i 2018. Moss havn har et eget areal nord på tomten som de ønsker å utvikle, samt at Moss havn har leieavtale med Europris på et område som ligger mellom oss. Dette arealet planlegges opparbeidet.

Elektrisk sjødrone / Dronehavn

asko-sjoedrone-2

Moss havn har gjennom et samarbeidsprosjekt med ASKO hatt et forprosjekt på å etablere havn for sjødrone som skal gå mellom Moss og Holmestrand. Forprosjektet var støttet av Kystverket og har som hensikt å ha en helelektrisk transportkjede fra ASKO sitt lager på Vestby og over til deres nye lager på Sande i Vestfold.

I 2019 mottok Asko tilsagn om prosjektstøtte fra Enova på gjennomføring av prosjekt. De siste avklaringer er under utarbeidelse og endelig beslutning om prosjektet skal gjennomføres i sin helhet tas sommeren 2019.

Landstrøm for skip

image003

image004

Som et ledd i Moss havn tanker om en grønn havn har man startet et landstrømprosjekt. Formålet med dette er at skip skal slippe å ligge med hjelpemotor når de ligger til kai. Dette vil være med på å redusere utslipp fra skip når de ligger til kai. Prosjektet legger også til rette for fremtidige elektriske- og hybrid- skip.

Prosjektet har fått Enova støtte og nytt landstrømsanlegg vil stå klart i 2019.

Utvidelse av kai «Klakken»

Det startes et forprosjekt som skal se på mulighetene som ligger i å utvide dagens kai som ligger lengst syd. Selve utvidelsen av kaien vil eventuelt gå nordover mot dagens Containerkai.

20152016201720182019202020212022202320242025
Bane Nor: Endringer på Havnen
Utvidelse av innlandshavn
Dronehavn i samarbeid med ASKO
Etablering av landstrømsanlegg for skip
Planlegging for utvidelse av kai "Klakken"

Planarbeider og dokumenter i Moss sentrum

Sentrumsplanen for Moss Sentrumsplanen er en strategisk kommunedelplan og et viktig rammeverk for oppfølgende planlegging og utvikling av Moss sentrum. Bystyret i Moss vedtok i juni 2015 sentrumsplanen for Moss (kommunedelplan). 

Områdereguleringsplan for Moss Havn I Sentrumsplanen er overordnede rammer for havneutviklingen avklart. Denne avklaringen følges opp gjennom en egen områdereguleringsplan for havna. Områdereguleringen til Moss havn ble vedtatt i Moss bystyre 20. juni 2016. Planprogram for Moss havn - klikk her!

Detaljreguleringsplan for Moss havn Områdereguleringsplanen skal følges opp gjennom en detaljregulering. Det ble varslet oppstart av detaljreguleringen i januar 2018 og arbeidet fortsatte utover våren 2018.

Usikkerhet rundt plassering av fergeleie for Bastøfergene og ny RV19 gjorde at Moss havn har valgt å avvente videre fremdrift i detaljreguleringen inntil videre.

Under følger dokumenter som er benyttet i forbindelse med arbeidet med detaljreguleringen. Varslingsannonse for detaljreguleringsplan - klikk her Varsling av oppstart planarbeid tilknyttet detaljregulersingsplan for Moss Havn - klikk her Varslingskart - klikk her

Sammendrag av rapport på kreativ fase - Moss Havn

Planarbeider og dokumenter i Moss sentrum

20152016201720182019202020212022202320242025
Sentrumsplan
Områdereguleringsplan
Detaljreguleringsplan