Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 heleid av Moss kommune. Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.
Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet. Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.
# __Visjon__
Moss havn skal være den mest effektive, fleksible og kundeorienterte knutepunkthavnen i Oslofjorden.
Samfunnsrollen
Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskapning, næringsutvikling og byutvikling.
Intermodalitet og havneutvikling
Moss Havn KF skal med sin sentrale beliggenhet i åpent farvann og med nærhet til E6 og jernbane være den mest effektive intermodale havnen i Oslofjorden.
Miljø
Moss Havn KF skal ha tydelig miljøfokus og velge miljøvennlige løsninger.
Kunde- og markedsorientering
Moss Havn KF skal være det regionale næringslivets foretrukne havn og en attraktiv samarbeidspartner for lokale og regionale næringsorganisasjoner.
HMS og organisasjonsutvikling
Høy grad av sikkerhet i alle operasjoner og nulltoleranse for arbeidsulykker og brudd på lover og regler.